ATEX-klassning av explosionsfarliga områden

ATEX-direktivet har implementerats i Sverige genom två föreskrifter, en från Arbetsmiljöverket AFS2003:3, och en från Räddningsverket SRVFS 2004:7. Dessa föreskrifter reglerar säkerheten vid hantering och arbete i explosionsfarlig miljö.

Med kraven i dessa föreskrifter som grund genomför vi följande uppdrag:  

  • Utredning och bedömning av riskerna för explosiv miljö
  • Konsekvenser vid antändning av explosionsfarlig miljö
  • Klassning och utbredning av explosionsfarliga områden
  • Instruktioner för arbete i explosionsfarlig miljö
  • Instruktioner för omhändertagande av spill och läckage av brand- och explosionsfarliga ämnen
  • Klarläggande av samordningsansvaret för skyddsarbetet