Brand och Explosionsfarliga varor
Kurs för
Föreståndare för brandfarliga varor
Samt andra ansvariga
Chefer, Ledare, Drift- och Underhållspersonal

 

 

Formella krav på föreståndare för brandfarlig vara 

En föreståndare skall vara lämplig för uppgiften samt ha goda kunskaper om och god erfarenhet av de varor som hanteras och den verksamhet som hanteringen ingår i. Kraven gäller även för import av brandfarliga varor.  Föreståndaren ansvarar personligen för att importen eller hanteringen bedrivs en-ligt gällande föreskrifter och villkor. 

 

Kursens målsättning 

Att ge den kunskap som författningarna avseende brandfarlig vara ställer krav på. Att hanteringen skall ske på ett säkert sätt. Att föreståndare, ersättare och andra som hanterar och ansvarar för hantering av brand- och explosionsfarlig vara skall fungera väl och känna sig trygga i sina roller.


Målgrupper för kursen

 • Föreståndare och ersättare till föreståndare för brandfarlig vara som behöver en uppdatering av kunskap.
 • Nya föreståndare och de som skall utses till föreståndare.
 • Chefer och ledare för och operatörer av anläggningar med brandfarlig vara.
 • Brandskyddsansvariga och brandskyddsombud.
 • Skyddsingenjörer och skyddsombud. 

 

Kursprogram

 

 • Lagar, förordningar och föreskrifter som reglerar hanteringen av brandfarlig och explosiv vara.
 • De brandfarliga varornas kemiska och fysikalis-ka egenskaper.
 • Klassning av de brand- och explosionsfarliga varorna.
 • Brand- och explosionsteori
 • Tillstånd för hantering av brandfarliga varor
 • Riskutredning enligt LBEV
 • Tillståndshavarens skyldigheter och ansvar
 • Föreståndarens ansvar och arbetsuppgifter
 • ATEX-direktiven och -föreskrifterna
 • Klassificering av explosionsfarliga områden
 • Utrustning i explosionsfarliga områden
 • Explosionsskyddsdokument
 • Anläggningars säkerhetsrelaterade utformning.
 • Hantering av gasflaskor
 • Hantering av farligt avfall 
 • Varselskyltning och märkning av anläggningar
 • Brand- och gaslarmsystem. 
 • Brandsläckningsutrustning
 • Drift-, lossnings- och säkerhetsinstruktioner
 • Personlig skyddsutrustning
 • Verksamhetsutövarens egenkontroll:
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete 
  • Systematiskt brandskyddsarbete 
  • Fortlöpande tillsyn av elanläggningarna 
  • Fortlöpande tillsyn av trycksatta anordningar
 • Plan för nödlägesberedskap och insats 
 • Gasexplosion och brand - Film
 • Kunskapsövning
 • Uppsummering och slutdiskussion

Vi reserverar oss för eventuella programändringar

Tid, plats och pris

Kurslängd:                  2,5 dag


Plats:

 

Tid                           Dag 1                              
                               08:00 - 16:00
                               Dag 2
                               08:00 - 16:00
                               Dag 3
                               08:00 - 12:00

Skaffning:                FM fika
                               Lunch
                              EM fika                               

                                 

Priset för kursen är 6 500 kr/pers exkl moms.

Priset gäller vid minst 10 deltagare och inkluderar kursdokumentation och kursintyg efter avslutad kursdag. Kursavgiften faktureras efter genomförd kurs med 20 dagars kredit.

Vid genomförande av kursen internt där kunden står för kurslokal och skaffning är vårt pris 5100 kr/pers vid minst 10 deltagare.

Vid fler än 10 deltagare lämnar vi en rabatt beroende på antal deltagare.

 

Så här anmäler du dig:

 

På telefon:

0304-66 83 83

 

Via e-mail:

jnn@jnn.se

 

Via fax:

0304-66 83 37

 

 

Hör gärna av dig för eventuella frågor mm till vår kursledare Jan Johansson

tel 0304-66 83 83

mobil 0705-388006

e-mail: jan.johansson@jnn.se

 

Hjärtligt Välkomna!