Industriell riskanalys-riskbedömning-riskutbildning

Riskanalys utgör grunden för process- och anläggningsdesign vid projektering av nya anläggningar.
Vid myndigheternas tillståndshandläggning utgör riskanalysen en grundläggande förutsättning för att tillstånd skall beviljas. För befintliga anläggningar är riskanalysen förutsättningen för säker drift och arbete i anläggningarna. Krav på riskanalys är ställda i många författningar och är förutsättningen får ats i drift och brukas.
Vi har mångårig erfarenhet av industriell riskanalys och genomför riskanalysuppdrag i enlighet med de krav som är ställda i samtliga lagar, förordningar och föreskrifter så att anläggningsägare och verksamhetsutövare kan känna sig trygga med anläggnings- och omgivningssäkreheten. Vi har erfarenhet från många olika anläggningstyper, såsom processindustrin, verkstadsindustrin m fl.

Vårt program för riskanalys-riskbedömning-riskutredning omfattar bland andra följande avsnitt:  

  • Administrativ säkerhetsgranskning av organisation, rutiner och instruktioner
  • Teknissk säkerhetsgranskning av processystemen och deras funktion, larm- och nödsystem, elanläggningarna och brandskyddet mm
  • Identifiering av riskkällor
  • Sannolikhets- och konsekvensanalys för skadehändelser
  • Administrativ riskbedömning grundad på säkerhetsgranskningen
  • Teknisk riskbedömning grundad på säkerhetsgranskningen
  • Riskreducerande åtgärder