JNNSEK
SAMORDNAD EGENKONTROLL

 

Ett unikt helhetsgrepp på all egenkontroll

Kostnads- och resursbesparande med en hög kvalitet

 

STORA BRISTER PÅ MÅNGA ARBETSPLATSER

 • Egenkontroll utförs ofta bristfälligt, till en onödigt hög kostnad och med ojämnt och bristfälligt resultat.
 • Bristfällig egenkontroll ger förhöjd skaderisk i både arbetsmiljön och den yttre miljön.

 

OBS! Chefer och ledare är personligen ansvariga för att egenkontroll genomförs. Brister kan innebära straffansvar.

 

MÅLSÄTTNING MED KURSEN

Förmedla kunskap om vilken egenkontroll som skall genomföras och hur den kan samordnas på ett effektivt sätt, med hög kvalité och till en lägre kostnad.

Att med kvalitativ samordnad egenkontroll reducera riskerna för olyckshändelser i anläggningar, verksamheter samt i omgivningsmiljön.

 

MÅLGRUPPER

 

Branscher - Verksamhetsområden

 • Alla industriella branscher
 • Hamnar och terminaler
 • Arenor och idrottsanläggningar
 • Fastighetsbolag
 • Entreprenadbranschen
 • Statliga förvaltningar
 • Kommunala förvaltningar
 • Landstingsförvaltningar
 • Tillsynsmyndigheterna                                      

 

Befattningshavare - Handläggare

 • Företagsledare, platschefer, driftansvariga
 • Förvaltnings- och enhetschefer
 • Arbetsledare
 • Samordningsansvariga för arbetsmiljöfrågor
 • Underhållsansvariga
 • Miljö- och säkerhetsansvariga
 • Skyddsingenjörer
 • Skyddsombud
 • Tillsynsmyndigheternas inspektörer

 

Kursprogram

 

Lagar, förordningar och föreskrifter som ställer krav på att egenkontroll skall utföra

 • Författningar som ställer krav på egenkontroll
 • Anläggningar och verksamheter som omfattas av kraven på egenkontroll
 • Vem har ansvar för att egenkontroll verkställs – personligt ansvar – straffansvar.

Riskbedömning - Riskanalys

 • Grunden för all egenkontroll är riskanalys
 • Krav på riskbedömning - riskanalys
 • Identifiering av riskkällor
 • Konsekvens och sannolikhetsanalys
 • Objekt för egenkontroll

 

Författningsenlig egenkontroll

Egenkontroll som skall utföras:

 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Systematiskt brandskyddsarbete.
 • Fortlöpande tillsyn av trycksatta anordningar.
 • Fortlöpande tillsyn av elanläggningarna
 • Egenkontroll enligt miljöbalken

 

Samordning och genomförande av all författningsenlig egenkontroll på ett effektivt sätt.

 • Systematik
 • Kontrollprogram
 • Kontrollgrupp
 • Dokumentation och redovisning

 

Vi reserverar oss för eventuella programändringar

 

Tid och plats

Kursdatum:

Tider:       08:30 – 17:00

Priset för kursen är 3900 kr exkl moms. Priset inkluderar kursdokumentation, kursintyg efter avslutad kursdag, förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe.
Kursavgiften faktureras efter genomförd kurs med 20 dagars kredit.
Vi emotser tacksamt din anmälan snarast dock senast 14 dagar före kursstart.
Vid eventuellt återbud senare än 7 dagar före kursstart debiterar vi hel kursavgift.

 

Så här anmäler du dig:

På telefon

0304-66 83 83

Via e-mail

jnn@jnn.se

Via fax

0304-66 83 37

 

Internkurs

Vid tillräckligt antal deltagare kan vi genomföra kursen internt hos er. Detta ger en bla. lägre rese- och kurskostnad för er. Vi har också möjlighet att då anpassa kursprogrammet för er verksamhet.

 

Hör gärna av dig för eventuella frågor mm till vår kursledare Jan Johansson

tel 0304-66 83 83

mobil 0705-388006

e-mail: jan.johansson@jnn.se

 

Hjärtligt välkomna !