Säkra kyl- och frysanläggningar

Kylanläggningsteknik

AMMONIAKSYSTEM

 

Kursen syftar till att ge kunskap om:

 

 • De kemiska och fysikaliska egenskaperna samt riskerna med ammoniak som köldmedia, för människor och miljön
 • Lagar, förordningar och föreskrifter för byggnation, drift och underhåll
 • Nya besiktningsregler från Arbetsmiljöverket
 • ATEX-författningarna.
 • Hur anläggningar säkerhetsmässigt skall utföras,
 • Krav på anläggningsägare, chefer samt drifts- och underhållspersonal
 • Riskanalys, riskbedömning, riskutredning - ett krav för att driva anläggningarna
 • Fortlöpande tillsyn av de trycksatta anordningarna i kylanläggningen
 • Systematiskt brandskyddsarbete i anläggningen
 • Fortlöpande tillsyn av elsystemen i anläggningarna
 • Plan för nödlägesberedskap
 • Samordning och effektivisering av all författningsgrundad egenkontroll JNNSEK
 • Ammoniaks termofysikaliska egenskaper och kylanläggningens arbetsdiagram och funktion
 • Elementär värmelära
 • Kylanläggningens uppbyggnad och funktion
 • Drift av kylanläggningen
 • Driftjour och övervakning
 • Förebyggande underhåll

 

Mer om kursinnehållet, se hela kursprogrammet på nästa sida.

Fråga oss gärna för kompletterande information

 

Målgrupper för kursen

 

Produktionsschefer, Tekniska chefer, Förvaltningschefer, Anläggningschefer, Fastighetschefer, Förvaltare, Maskinister, Operatörer,  Vaktmästare, Skyddsombud, Drift- och underhållspersonal, Anläggningsprojektörer och Leverantörer. Kylservicepersonal. Personal inom kommunal miljöförvaltning, teknisk förvaltning och räddningstjänst. Tillsynsmyndigheternas inspektörer.

 

Kursprogram Dag 1

ALLMÄN DEL - FÖRFATTNINGSKUNSKAP

1.             Inledning

2.             Ammoniak - tillverkning och användning

3.             Ammoniak kemiska och fysikaliska egenskaper

4.             Hälsorisker, brand- och explosionsrisk

5.             ATEX-Författningarna, vad gäller

6.             Lagar, förordningar och föreskrifter

7.             Konsekvenserna för ansvariga om reglerna inte följs

8.             Svensk Kylnorm  - EU-Kylstandard

9.             Personlig skyddsutrustning

10.         Riskanalys – Riskbedömning - Riskutredning.

11.         Gasspridningsberäkning - Skadeutfall

12.         Utrymning - Gasskydd - Plan för nödlägesberedskap i anläggningar

13.         Åtgärder vid personskada – Första hjälpen

14.         Riskkällor och skadehändelser i kylanläggningar

15.         Säkerhetsmässig konstruktion – Säker utformning av anläggningar

16.         Skyddsanordningar i kylanläggningar såsom larmanordningar mm. och omgivningsskydd

17.         Egenkontroll av kylanläggningar. JNNSEK

 

Kursprogram Dag 2

18.         Åtgärder vid olycka med köldmedieutsläpp. Återkondensering av ammoniak samt sanering.

19.         Skydds och säkerhetsövning i ammoniakgas med personlig skyddsutrustning.

 

KYLTEKNIK

2.    Värmelära

      ·      Temperatur

      ·      Värmeenergi

      ·      Aggretionstillstånd

      ·      Värmeöverföring

·      Uppvärmning – nerkylning

·      Smältning – stelning

·      Förångning – kondensering

·      Värmeeffekt - kyleffekt


3.    Kylanläggningens uppbyggnad och funktion

·      Direkta system

·      Indirekta system

·      Direkt/Indirekt system

·      Kompressorn

·      Oljeavskiljaren

·      Kondensorn

·      Recipienten

·      Strypdonet – vätskefällan

·      Förångaren

·      Vätskeavskiljaren

·      Oljehantering


4.    Kylprocessens tillståndsdiagram

·      Kompression

·      Kondensering

·      Förångning

·      Underkyld vätska

·      Överhettad ånga

·      Kyl och värmeeffektfaktorer – COP

 

Kursprogram Dag 3

ANLÄGGNINGSSPECIFIKT

1.             Kylanläggningens flödesschema

2.             Driftinstruktioner

3.             Anläggnings- och personalansvaret

4.             Samordningsansvaret

5.             Bemanning, övervakning

6.             Förebyggande underhåll

7.             Daglig tillsyn

8.             Fortlöpande tillsyn

9.             Nödventilationens funktion.

10.         Nödbelysningens funktion

11.         Utrymningssäkerhet

12.         Nöd- och ögonduschars funktion

13.         Personlig skyddsutrustning

14.         Gasskyddslokal

15.         Larmanläggningens funktion

16.         Nödlägeshantering – Organisation.

17.         Kunskapsövning

·     Skriftlig del

·     Genomgång

18.         Kursavslutning med frågestund

 

Tid och plats

Kursdatum: 

Tid:                08:00 – 16:00

                      fm.fika, lunch, em.fika

Plats och
kurslokal:

 

Kursanmälan

 

Kursavgiften är 7400:- kronor exkl. moms per deltagare vid minst 10 deltagare och inkluderar kursdokumentation, och kursintyg för varje deltagare.
Kursen kan även genomföras behovsanpassad som en internkurs till reducerat pris.

 

Bindande anmälan skall vara oss tillhanda senast 10 dagar före kursdagen.
Vid återbud senare än 7 dagar före kursdagen debiteras hela kursavgiften.

 

Så här anmäler du dig:

På telefon:

0304-66 83 83 

Via e-mail:

jnn@jnn.se

Via fax:

0304-66 83 37

 

 

Hör gärna av dig för eventuella frågor mm till vår kursledare Jan Johansson

tel 0304-66 83 83
mobil
0705-388006
e-mail:
jan.johansson@jnn.se

 

 

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA