Riskbedömning och fortlöpande tillsyn av trycksatta anordningar

AFS 2002:1 ställer Arbetsmiljöverket krav på att tryckbärande anordningar i en anläggning skall underkastas riskbedömning och tillsyn enligt ett särskilt program. I befintliga anläggningar skall detta redan vara utfört. Nya anläggningar får ej tas i drift om riskbedömning ej är genomförd och allvarliga säkerhetsbrister är åtgärdade.

Inom detta verksamhetsområde utför vi följande:

  • Riskbedömning av de trycksatta anordningarna grundat på administrativ och teknisk säkerhetsgranskning
  • Program för fortlöpande tillsyn
  • Genomförande av tillsyn
  • JNNSEK - Samordnad egenkontroll