FÖRFATTNINGSENLIG OCH SÄKER

KEMIKALIEHANTERING

 

Kemikalier förekommer i mycket stort antal

Kondenserad gas Syra Lut Lösningsmedel Olja Giftiga ämnen Brandfarlig vara Explosiv vara Frätande ämnen Propan Ammoniak Ammoniumhydroxid HFC Klorväte Acetylen Eten Vätgas Metan Metanol Formaldehyd Svaveldioxid Salpetersyra Svavelsyra m fl.

 

Kunskapskrav för hanteringen

Kunskap om författningsreglerna för kemikaliehantering är ett krav som ställs på dig som är chef på alla nivåer, arbetsledare, miljösamordnare, säkerhetsansvarig, operatörer,

underhållspersonal, skyddsombud m fl. Att bedriva verksamhet i strid mot föreskrivna krav är ansvarslöst och riskförhöjande. Olyckor och regelbrott kan innebära personligt straffansvar för den chef som har ansvaret eller den som inte följer instruktioner.

 

 

Kursens målsättning

Ge kunskap om de lagar, förordningar och föreskrifter som reglerar kemikaliehantering samt hur de i praktiken skall tillämpas på kemikaliehanteringen i anläggningar och verksamhet.

 

Målgrupper för kursen:

 

Deltagarna kan tänkas komma från:

 • Processindustrin – Papper och massa- Petrokemi
 • Gruv- och stålindustrin
 • Kemisk-teknisk industri
 • Kylbranschen
 • Livsmedelsindustrin
 • Verkstadsindustrin
 • Värmebehandlingsindustrin
 • Transportbranschen
 • Energibranschen
 • Lagrings- och distributionsanläggningar
 • Entreprenadbranschen
 • Konsultbranschen
 • Tillsynsmyndigheterna
 • Kommunala förvaltningar

 

 

Exempel på befattningshavare och arbetsuppgifter:

 • Företagsledare, platschefer, driftansvariga
 • Underhållsansvariga
 • Miljö- och säkerhetsansvariga
 • Skyddsingenjörer
 • Arbetsledare och operatörer
 • Anläggningskonstruktörer
 • Skyddsombud
 • Arbetsmiljöinspektörer
 • Miljöinspektörer
 • Räddningstjänstbefäl- och inspektörer
 • Miljö- och säkerhetskonsulter
 • Entreprenad- och servicepersonal
 • Anläggnings- och industrikonsulter

 

 

Kursprogram


Lagar och förordningar och föreskrifter som reglerar kemikaliehanteringen

Den europeiska kemikalielagstiftningen – REACH

Tillämpningen av lagarna, förordningarna och kraven i föreskrifterna:

 • Riskanalys - Riskutredning
 • Klassificering av explosionsfarliga områden
 • Handlingsprogram och säkerhetsrapport
 • Plan för nödlägesberedskap
 • Intern plan för räddningsinsatser
 • ATEX-krav
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Systematiskt brandskyddsarbete
 • Fortlöpande tillsyn av elanläggningarna
 • Fortlöpande tillsyn av trycksatta anordningar
 • Kemikaliekontroll
 • Farligt avfall
 • Avsändning, transport och mottagning av farligt gods ADR, RID.
 • Explosionsfarliga områden
 • Skyddsanordningar i anläggningarna
 • Personlig skyddsutrustning
 • Märkning och skyltning i anläggningar
 • Samordnad egenkontroll JNNSEK

Vi reserverar oss för eventuella programändringar

 

Tid och plats

Datum:

Plats:

Tider dag 1             08:30 - 16:00                           

Tider dag 2             08:30 - 16:00

 

Priset för kursen är 6900 kr exkl moms. Priset inkluderar kursdokumentation, kursintyg efter avslutad kursdag, förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe.

Kursavgiften faktureras efter genomförd kurs med 20 dagars kredit.

Vi emotser tacksamt din anmälan snarast dock senast 14 dagar före kursstart.

Vid eventuellt återbud senare än 7 dagar före kursstart debiterar vi hel kursavgift.

 

Så här anmäler du dig:

 

På telefon

0304-66 83 83

Via e-mail

jnn@jnn.se

Via fax

0304-66 83 37


Internkurs

 

Vid tillräckligt antal deltagare kan vi genomföra kursen internt hos er. Vilket bland annat ger en lägre rese- och kurskostnad för er. Vi har också möjlighet att då anpassa kursprogrammet för er verksamhet.

 

Hör gärna av dig för eventuella frågor mm till vår kursledare Jan Johansson

tel 0304-66 83 83

mobil 0705-388006

e-mail: jan.johansson@jnn.se