Säkra kyl- och frysanläggningar

Säker köldmediehantering

AMMONIAK 

HFC    PROPAN    KOLDIOXID

 

Kursen syftar till att ge kunskap om 

 • De kemiska och fysikaliska egenskaperna samt riskerna med de olika köldmedierna för människor och miljön för att åstadkomma en säker hantering i anläggningarna.
 • Lagar, förordningar och föreskrifter för byggnation, drift och underhåll
 • Nya besiktningsregler från Arbetsmiljöverket
 • Nya ATEX-föreskrifter för explosionsskyddet i anläggningarna
 • Hur anläggningar säkerhetsmässigt skall utföras för de olika köldmedierna
 • Krav på anläggningsägare, chefer samt drifts- och underhållspersonal
 • Riskanalys - ett krav för att driva anläggningarna
 • Fortlöpande tillsyn av de trycksatta anordningarna i kylanläggningen
 • Systematiskt brandskyddsarbete i anläggningen
 • Fortlöpande tillsyn av elsystemen i anläggningarna
 • Plan för nödlägesberedskap
 • Samordning och effektivisering av all författningsgrundad egenkontroll

 

Fråga oss gärna för kompletterande information

 

KURSENS RIKTAR SIG TILL BLAND ANDRA FÖLJANDE PERSONER 

Anläggningschefer, fastighetschefer, förvaltare, maskinister och vaktmästare, skyddsombud, drift- och underhållspersonal, anläggningsprojektörer och leverantörer., kylservicepersonal. Personal inom kommunal miljöförvaltning, teknisk förvaltning och räddningstjänst. Tillsynsmyndigheternas inspektörer.

 

INTERNKURSER

Kursen kan även genomföras internt hos er. Vi kan då anpassa kursinnehållet efter era önskemål.

Kostnander för resor, logi och kursarrangemang blir lägre vid tillräckligt antal deltagare. Hör av er så lämnar vi er ett förslag.

 

Kursprogram 

1.     Registrering och inledning.

2.           Köldmedier - tillverkning och användning.      

3.           Köldmediers kemiska och fysikaliska egenskaper.

4.           Hälsorisker, brand- och explosionsrisk.

5.           Lagar, förordningar och föreskrifter.

6.           ATEX-föreskrifterna om explosionsskydd

7.           Konsekvenserna för ansvariga om reglerna inte följs och olyckan sker.

8.           Svensk Kylnorm.  EU-kylnormen - status

9.           Lag om skydd mot olyckor – Omgivningsskydd vid olycka

10.     Personlig skyddsutrustning.             

11.     Riskanalys - Riskbedömning. Gasspridningsberäkning - Skadeutfall

12.     Utrymning - Gasskydd - Plan för nödlägesberedskap i anläggningar.

13.     Åtgärder vid personskada – Första hjälpen

14.     Transport och lagring.  Gasflaskor - ADR-krav

15.     Riskkällor och skadehändelser i kylanläggningar.

16.     Säkerhetsmässig konstruktion – Säker utformning av kylanläggningar.

17.     Skyddsanordningar i kylanläggningar såsom larmanordningar mm.

18.     Fortlöpande tillsyn och förebyggande underhåll av kylanläggningar.             

19.     Påfyllning och tömning av köldmedia i anläggningen. Omhändertagande av köldmedia

20.     Åtgärder vid olycka med köldmedieutsläpp.   Återkondensering av ammoniak  samt sanering.

21.     Slutdiskussion och avslutning.

 

Tid och plats

Datum:

Plats:

Tider:        08:30 - 17:00

                Fm.fika 10:00

                Lunch 12:00

                Emfika 15:00

 

Kursanmälan

Kursavgiften är 3900 kronor exkl. moms per deltagare och inkluderar kursdokumentation, fm-kaffe, lunch och em-kaffe.

Kursintyg tilldelas varje deltagare.

 

 

Anmälan skall vara oss tillhanda senast 14 dagar före kursdagen. Vid återbud senare än 7 dagar före kursdagen debiteras hela kursavgiften.

 

Så här anmäler du dig:

På telefon

0304-66 83 83

Via e-mail

jnn@jnn.se

Via fax

0304-66 83 37

 

Vid tillräckligt antal deltagare kan vi genomföra kursen internt hos er. Vilket bland annat ger en lägre rese- och kurskostnad för er. Vi har också möjlighet att då anpassa kursprogrammet för er verksamhet.

 

Hör gärna av dig för eventuella frågor mm till vår kursledare Jan Johansson

tel 0304-66 83 83

mobil 0705-388006

e-mail: jan.johansson@jnn.se

 

 

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA