Nödlägesplanläggning - Intern plan för räddningsinsatser

Anläggningsägare och verksamhetsutövare skall enligt författningskraven planlägga för vilka åtgärder som skall vidtas för att förebygga, förhindra och åtgärda olyckor och risker för olyckor.
Dessa krav är framställda ibland annat följande författningar: Lag om skydd mot olyckor, Miljöbalken, Lag om brandfarliga och explosiva varor, Sevesolagen, Arbetsmiljöverkets föreskrifter, Räddningsverkets föreskrifter
Nödlägesplanen grundar vi på de dimensionerande skadehändelserna som framkommer vid riskanalysen av anläggning och verksamhet.

Planen har följande huvudavsnitt:

 • Nödlägesorganisation, bemanning och ansvar
 • Instruktioner för åtgärder vid nödlägen
 • Krisstödsplan
 • Riskbeskrivning
 • Riskområden
 • Larmsystem
 • Larmplan
 • Informationsrutiner
 • Sanering
 • Återställning till ordinarie drift
 • Utbildnings- och övningsplan