Systematiskt arbetsmiljöarbete


Grundat på kraven i arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete genomför vi följande uppdrag:

  • Klarläggande av arbetsmiljöansvaret
  • Rutiner för genomförande av systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Riskbedömning av arbetsmiljön
  • Objektrelaterade kontrollprogram för skyddsrond, grundat på riskbedömning
  • Rutin för uppföljning och verkställande av handlingsprogram